Usługi sąsiedzkie szansą na samodzielność. Polityka społeczna z marszałkowskim wsparciem

Usługi sąsiedzkie szansą na samodzielność. Polityka społeczna z marszałkowskim wsparciem

Organizacje pozarządowe mogą pozyskać 56 tys. zł dofinansowania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na działania promujące zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami czy rozwój nieformalnych usług sąsiedzkich. NGO mają czas na zgłoszenie swoich propozycji do 20 maja 2019 r.

Ogłoszony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego otwarty konkurs ofert to efekt realizacji postanowień dwóch ważnych dokumentów dla trzeciego sektora. Mowa o rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz programie „Region wyrównanych szans”.

Podmioty niepubliczne działające w województwie zachodniopomorskim mogą starać się o powierzenie realizacji jednego z dwóch konkursowych zadań. Pierwsze dotyczy organizacji seminariów i spotkań konsultacyjno-doradczych upowszechniających np. nieformalne usługi sąsiedzkie, grupy wsparcia, wolontariat czy  „wytchnieniowe” formy opieki. Drugie zadanie polega na  promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Beneficjenci będą mogli przeznaczyć dotację, np. na przeprowadzenie spotkań w szkołach, warsztatach terapii zajęciowej czy środowiskowych domach samopomocy czy organizację regionalnego konkursu upowszechniającego aktywność osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://bip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-dla-podmiotow-niepublicznych-na-powierzenie-realizacji-zadan-0